MS: T-2324

Bộ thiệp hoàn chỉnh giá 3.200Đ, không có thêm bất cứ chi phí nào.